Eucalyptus

£1.12

Latin name: Eucalyptus Globulus

Common names: southern blue gum